Chuyên mục: Tin trung tâm

TẦM QUAN TRỌNG CỦA TƯ DUY PHẢN BIỆN (CRITICAL THINKING)

_Diệu Khanh_ Chương trình giảng dạy của New Zealand về sức khỏe và giáo dục thể chất (1999) đã xác định về tư duy phản biện (critical thinking) là “kiểm tra, đặt câu hỏi, đánh giá và thách thức các giả định được đưa ra về các vấn đề và thực tiễn” và hành động […]

CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC LÀM VIỆC NHÓM (TEAMWORK) TRONG LỚP HỌC

_Diệu Khanh_ Đối với học sinh, để có được một nền tảng giáo dục toàn diện, toàn diện, tích hợp thì kĩ năng làm việc nhóm là rất quan trọng. Làm việc nhóm (teamwork) là hoạt động rất cần thiết giữa học sinh với học sinh, giữa học sinh và giáo viên, giữa phụ huynh […]