Chuyên mục: Tin trung tâm

10 KĨ NĂNG CÔNG NGHỆ CẦN THIẾT TRONG LỚP HỌC

Sẽ là một điều cực kỳ quan trọng đối với tất cả các giáo viên (đặc biệt là các giáo viên đã có thâm niên trong nghề) để “làm quen” với công nghệ thế kỷ 21 trong các kỹ năng lớp học. Đó là những kỹ năng mà học sinh sẽ cần cho môi trường […]

MỘT SỐ KĨ NĂNG MỀM CẦN TRANG BỊ CHO HỌC SNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC

Cần nhiều hơn là kiến thức để có thể thành công trong cuộc sống. Cuộc sống hiện đại đòi hỏi trẻ cần phải phát triển các kỹ năng xã hội bởi thế giới xung quanh mỗi người đang ngày càng được chuyển đổi sang công nghệ. Điều đó dẫn đến hệ quả là, tài năng […]