Chuyên mục: Tin tức

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Ở HỌC SINH

Tất cả chúng ta đều phải giải quyết vấn đề hàng ngày. Giải quyết vấn đề không phải là kỹ năng mà người ta sinh ra đã có mà nó cần được rèn luyện theo thời gian với việc thực hành và rút kinh nghiệm. Kỹ năng giải quyết vấn đề là rất cần thiết […]

MỘT SỐ KĨ NĂNG MỀM CẦN TRANG BỊ CHO HỌC SNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC

Cần nhiều hơn là kiến thức để có thể thành công trong cuộc sống. Cuộc sống hiện đại đòi hỏi trẻ cần phải phát triển các kỹ năng xã hội bởi thế giới xung quanh mỗi người đang ngày càng được chuyển đổi sang công nghệ. Điều đó dẫn đến hệ quả là, tài năng […]